צפייה בסרטים וסדרות טלוויזיה באינטרנט
חיפוש
דף הבית » מאמרים » הישרדות הצבעה לשורד האהוב

הישרדות הצבעה לשורד האהוב

2.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות ו/או הצבעה מסוימת (אחת או יותר), לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט של התוכנית ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי תקנון זה. 9.2 המשתתף מצהיר ומאשר כי הוא מודע לכך שלא יהיה זכאי לכול פרס בגין השתתפותו בפעילות וכי הפרס הינו לזוכה הצבעות המשתתפים בלבד, שהינו אחד ממתמודדי התוכנית בלבד. 3.4  בעצם השתתפותו בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר), מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם, להימנע מלהשתתף בפעילות, ובכלל זה בכל הצבעה שהיא.

“מתמודד” או “מתמודדים” – כל אדם אשר נטל חלק בתכנית, אשר היווה את אחד “השורדים” בתכנית ואשר לקח חלק בפועל בפרק הגמר. 11.16  רשת ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להשתמש בפרטים האישים בטופס ההרשמה אשר הוכנסו ע”י המשתתף במסגרת פעילות זו לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל, בדואר אלקטרוני, SMS ובין בדרך אחרת.

הכירו את הסדנה של הישרדות: המקום שבו חלומות הופכים למציאות

8.3 המתמודד אשר זכה למספר ההצבעות התקינות הגבוה ביותר עד לסגירת מועד ההצבעה בפרק הגמר ולקח חלק בפועל בפרק הגמר, יוכרז כזוכה הצבעות המשתתפים. במידה שהמשתתף שזכה במספר ההצבעות התקינות הגבוה ביותר כאמור לעיל לא לקח חלק בפועל בפרק הגמר, הזוכה יהיה בעל מספר ההצבעות התקינות הגבוה הבא אחריו. 11.9 ההשתתפות בפעילות ובהצבעה הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, ורשת ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בכל הקשור, במישרין או בעקיפין, בפעילות ובהצבעות. 8.1  בתום מועד ההצבעה, ירוכזו, ימוינו (בהתאם לשמות המתמודדים הרלוונטיים) וישוכללו, באמצעות תוכנת המחשב, כל ההצבעות התקינות, אשר הגיעו ונקלטו בבסיס הנתונים באתר ובאפליקציה, במסגרת אותה ההצבעה), והכל בהתאם להוראות תקנון זה ולכללי התוכנית (להלן – “שכלול ההצבעות”).

  • במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט המוסמך.
  • 10.4 כמו כן מצהיר המשתתף כי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיות של כל אדם אחר ובזכותו של כל אדם אחר שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור.
  • 9.9 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, רשת תהא רשאית שלא למסור את הפרסים ו/או לבטל את הזכייה בהם, כולם או חלקם, לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, לרבות הזוכים, ביצע או (לפי העניין) ביצעו, במישרין או בעקיפין, מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתף או למשתתפים, לרבות למועמדים לזכייה כאמור בתקנון זה ולא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
  • למניעת ספק, מובהר, כי מתן פרטים אישיים כנדרש, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, הינם אך ורק באחריותו של המשתתף.

בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסכים כל משתתף לפטור את רשת, ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת (או שלא תנקוט), אם תבחר לעשות כן, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ומסכים לכך שלא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד. 5.2  מובהר, כי מועד ההצבעה, לרבות פרק הזמן של מועד ההצבעה, ייקבע בהתאם למועד שידור פרק הגמר ולשיקול דעתה הבלעדי של רשת. רשת תהא רשאית לשנות את מועד הצבעה, לקצרו, להאריכו ו/או לבצע כל פעולה אחרת בקשר עם מועד ההצבעה, ולמשתתף ו/או למי מטעמו, לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.

הישרדות VOD פרק 44: רביעיית הגמר נסגרת

11.3 רשת שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי ליתן, במקרים מיוחדים, למשתתף את הזכות לערער על החלטה שהתקבלה על ידי רשת (וזאת על אף הוראות תקנון זה, לפיהן לא קיימת למשתתפים זכות ערעור כאמור), ובלבד שהמשתתף העלה בקשה כאמור מיד עם היווצרות עילת הערעור. במקרה שבו קיבל המשתתף רשות לערער, רשת תבחן את הערעור ותכריע בגינו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה וללא אפשרות ערעור נוספת. למניעת ספק, מובהר, כי משתתף אשר לא יבקש לערער במועד האמור בסעיף 11.3 זה לעיל, לא יהא זכאי לעלות כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין עילת הערעור במועד מאוחר יותר. “מועד ההצבעה” – פרק הזמן, בו אמצעי ההצבעה (כולם או חלקם) יהיו פתוחים לביצוע הצבעות על ידי המשתתפים, כפי שיובא לידיעת המשתתפים באמצעים שייקבעו על ידי רשת ובהתאם להנחיות רשת.

הכרעות, החלטות וקביעות רשת כאמור בתקנון זה, בכלל, וכאמור בסעיף 11.2 זה לעיל, בפרט, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים. במקרה של ביטול הפעילות ו/או ביטול הצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או אמצעי הצבעה, קביעת) זהות המתמודד אשר יוכרז כזוכה הצבעת המשתתפים בתוכנית תעשה בהתאם לכללי התוכנית ולשיקול דעת רשת. 11.7 כל משתתף מסכים בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר), כי בכל מקרה שבו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף 11.6 לעיל, לא יהיו למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה, כלפי רשת ו/או מי מטעמה.

“אני מאחלת לכולם שילכו אחרי החלומות שלהם – בכל גיל”

לרשת, למערכת האתר ו/או הפקת התוכנית אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים האישיים שנשלחו או בתשובות שנשלחו. 9.6 קבלת הפרס תהיה בכפוף להגעת זוכה הצבעות המשתתפים לאולם התצוגה של הספק ופתיחת טופס הזמנה של הרכב על ידי הספק ובלבד שעמד בכל תנאי ודרישות תקנון זה בקשר עם חלוקת הפרס. 7.1 החל ממועד תחילת הפעילות ועד לתחילת שידור פרק הגמר, כל משתתף יהא רשאי להצביע עשר (10) פעמים סך הכל , באמצעות בחירה באפליקציה, ובנוסף גם עשר (10) פעמים סך הכל באמצעות בחירה באתר. 3.3 משתתף יוכל לקחת חלק בפעילות ובהצבעה מסוימת (אחת או יותר), בכפוף להסכמתו לתנאי תקנון זה ולעמידתו בתנאיו, והכל כמפורט בתקנון זה.

בחירת השורד האהוב – תקנון הצבעות

רשת תפרסם את דבר הביטול או (לפי העניין) השינוי באתר האינטרנט של התוכנית ו/או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, לפי החלטתה. למניעת ספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון זה אשר יחייבו את המשתתפים. 11.13  בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם נכללים כמדינת ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי בתקופת הפעילות ו/או במועד ההצבעה, אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת ו/או מי מטעמה, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת.

ההדחה הכי אכזרית של המשחק: מי יודח רגע לפני הגמר? הצביעו

9.3  מובהר בזאת, כי תיאור כל פרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת הינו לשם המחשה בלבד, והוא אינו מחייב את רשת ו/או מי מטעמה. רשת תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף או לשנות את הפרס בכל עת, לפרס דומה או שווה ערך (בכסף או בשווה כסף) ולמשתתפים, לרבות לזוכה הצבעות המשתתפים, לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. 11.11 על אף מאמצי רשת, עלולות להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב, רשת האינטרנט ורשת הטלפוניה והסלולאר, כאמור בסעיף 11.10 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות וההצבעה, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש.

מהדורת השבט התוכנית המלאה – 25.03.23

במידה שלזוכה הצבעות המשתתפים אין רישיון נהיגה תקף, הוא ינחה את רשת בכתב בדבר זהות האדם אשר לו יוענק הרכב, אשר יהיה כפוף לאישור רשת. למניעת ספק, המשתתף אשר ביצע את ההצבעה הפסולה לא יהיה זכאי לקבלת כל פיצוי ו/או שיפוי מאת רשת. 11.8 למניעת ספק, המפיק שומר לעצמו את הזכות שלא להפיק את התכנית, ואם וככל שתופק התוכנית, רשת אינה מחויבת לשדרה (כולה או חלקה).

טל בריאיון אחרי הגמר לצד מאיה: “זכיתי בדבר שאין לו סכום”

8.2  במועד ההצבעה, בהתאם לשכלול ההצבעות, כל המתמודדים (אשר משתתפים בהצבעה, בהתאם לכללי תקנון זה) ידורגו ברשימה אחת – מהמתמודד אשר קיבל את מספר ההצבעות הגבוה ביותר ועד המתמודד אשר קיבל את מספר ההצבעות הנמוך ביותר (להלן – “רשימת המתמודדים”). “המשתתף” או “המשתתפים” – אדם (למעט תאגיד) שעמד בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף 4 להלן, שאינו נמנה על אלה אשר השתתפותם בפעילות אסורה (כמפורט בסעיף 11.5 להלן), ואשר הצביע באמצעי הצבעה מסוים, בהתאם ובכפיפות להוראות תקנון זה.

הישרדות VOD פרק 42: המשימה הגורלית של העונה

מועד ההצבעה, לרבות פרק הזמן של אותו מועד הצבעה, יקבע על ידי רשת ו/או המפיק, בין היתר, בהתאם למועד שידור פרק הגמר ובהתאם לכללי התוכנית. מובהר, כי בפרק הגמר עשוי להיות יותר ממועד הצבעה אחד וכי עשויים להיות, בהתאם לקביעת רשת, מועד הצבעה ייעודי לאמצעי הצבעה מסוים (במסגרתו רק אמצעי מסוים יהא פתוח להצבעות המשתתפים), והכל בהתאם לכללי התוכנית.

“הצבעת המשתתף” או “הצבעות המשתתפים” – בחירת משתתף, באמצעות אמצעי הצבעה מסוים, את המתמודד המועדף עליו מבין המתמודדים, והכל בהתאם לכללי התוכנית ולהוראות תקנון זה (להלן – “המתמודד המועדף”). 8.6 רשת תהא רשאית לפסול הצבעות משתתפים אשר נעשו על ידי משתתף אשר לא עמד בתנאי הכשירות להשתתפות בפעילות (המפורטים בסעיף 4 לעיל) ו/או לא עמד בהוראה אחרת מהוראות תקנון זה ו/או הצבעות אשר התקבלו באמצעות אמצעי הצבעה מסויים בכללותו (להלן – “הצבעה פסולה”). 9.10 למען הסר ספק, מובהר כי היה והפרסים, כולם או חלקם, לא יחולקו או לא ימומשו, עקב כך שלא נדרשו, עקב כך שזוכה הצבעות המשתתפים לא עמד באחד מהתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון זה, עקב כך שזכיית זוכה הצבעות המשתתפים בוטלה ו/או עקב כך שזוכה הצבעות המשתתפים ויתר על זכייתו, במעשה או במחדל, תהא רשת רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך פעילות נוספת לצורך חלוקת הפרסים האמורים, כולם או חלקם, ו/או לא לחלקם. 9.1 בתום תקופת הפעילות ייבחר המתמודד אשר קיבל את כמות ההצבעות הגדולה ביותר במניין כולל של הצבעות המשתתפים ולקח חלק בפועל בפרק הגמר, ויזכה בפרס.

מהדורת השבט התוכנית המלאה – 11.03.23

4.2.2 בחירת המתמודד המועדף, באמצעות האתר (להלן- “בחירה באתר”) בהתאם להוראות רשת (או מי מטעמה), כפי שתמסרנה או שתפורסמנה על ידי רשת בכל אמצעי שהוא, ואשר נרשמה ונתקבלה  בבסיס הנתונים של אתר “רשת”. למען הסר ספק, בחירה באתר תתאפשר אך ורק באמצעות זיהוי חשבון פייסבוק או גוגל (ג’ימייל) פעיל וחוקי (להלן-“בחירה תקינה באתר”). 3.1 מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות והצבעות המשתתפים החל ממועד תחילת הפעילות לקראת שידור פרק הגמר, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

צרו איתנו קשר

אהבתם? שלחו לחבר\ה שחייב\ת לדעת גם!

דילוג לתוכן